‘સફેદ રણ’ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?

‘સફેદ રણ’ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?

Divya Bhaskar Quiz Answers for 19th February, 2023 are given below.

‘સફેદ રણ’ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?

Q3# ‘સફેદ રણ’ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે?
પોરબંદર
જૂનાગઢ
કચ્છ

બનાસકાંઠા



Also See : Amazon Valentine Quiz Answers

Also See : Amazon Jabra Elite 5 Quiz Answers

Also See : Amazon Samsung Refrigerators Quiz Answers

Post a Comment

0 Comments