ડાયનાસોરનાં ઈંડાં મળી આવેલાં એ અવશેષ સ્થળનું નામ શું?

ડાયનાસોરનાં ઈંડાં મળી આવેલાં એ અવશેષ સ્થળનું નામ શું?

Divya Bhaskar Quiz Answers for 19th February, 2023 are given below.

ડાયનાસોરનાં ઈંડાં મળી આવેલાં એ અવશેષ સ્થળનું નામ શું?

Q2# ડાયનાસોરનાં ઈંડાં મળી આવેલાં એ અવશેષ સ્થળનું નામ શું?
કોસંબા
રૈયાલી
શિનોર

ગારીયાધારAlso See : Amazon Valentine Quiz Answers

Also See : Amazon Jabra Elite 5 Quiz Answers

Also See : Amazon Samsung Refrigerators Quiz Answers

Post a Comment

0 Comments